• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239
รายการเอกสาร
1. คำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
2. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
3. คำร้องใบแจ้งความประสงค์
4. แบบคำขอขัอมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่สรวย
5. แบบคำขอใช้น้ำประปา
6. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
7. แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
8. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
9. หนังสือแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
10. หนังสือยินยอมก่อสร้างอาคารชิดเขตหรือตกลงทำผนังร่วมกัน
11. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในเขตที่ดิน
12. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดิน
13. หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน
14. คำขอรับใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
15. แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร
16. แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่สะสมอาหาร
17. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
18. แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
19. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด