• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
17/11/2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
21/10/2563 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
01/10/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและที่สำคัญในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลแม่สรวย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
28/09/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
28/09/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
28/09/2563 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พุทธศักราช 2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
28/09/2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
31/08/2563 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีพ.ศ.2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
28/08/2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
25/08/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
25/08/2563 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
03/08/2563 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
24/07/2563 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
21/07/2563 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
20/07/2563 ประกาศฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ฯพ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
20/07/2563 ประกาศฯ แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2562-2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
13/07/2563 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
25/06/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
25/06/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views