• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
18/04/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร(ร่องน้ำนา) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/04/2562 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
01/04/2562 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร บริเวณถนนเทศบาล ๖(๔) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/02/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
22/02/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร บริเวณถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ซอยริมลาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/03/2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
12/03/2562 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
22/02/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2561)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/02/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร(ไหล่ทางคอนกรีต) ถนนเทศบาล ๖ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร เสริมไหล่ทางสามแยกสองข้าง ๖๘.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณหน้าบ้าน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
21/01/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวยหลังใหม่ ขนาดพื้นที่รวมทั้ง ๒ จุด ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตบล๊อค
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
15/01/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานตากผลิตผลทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/01/2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
08/02/2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
18/12/2561 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
18/12/2561 ประกาศชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
14/11/2561 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ 2
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/11/2561 การประชุมประชาคมการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2561 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views