• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
08/10/2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
30/09/2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
26/09/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
26/09/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
16/09/2562 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
16/09/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
15/08/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
02/08/2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปราะจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
09/07/2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
28/06/2562 รายงานประเมินความเสี่ยงการการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลแม่สรวย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
28/06/2562 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลแม่สรวย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
26/06/2562 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
24/06/2562 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปี 2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
24/06/2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
24/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
24/06/2562 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ของเทศบาลตำบลแม่สรวย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
01/10/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สรวย ปีงบประมาณ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
24/06/2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
21/06/2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
21/06/2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views