• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
03/08/2563 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
24/07/2563 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
21/07/2563 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
20/07/2563 ประกาศฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ฯพ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
20/07/2563 ประกาศฯ แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2562-2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
13/07/2563 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
25/06/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
25/06/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
15/05/2563 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
20/04/2563 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
20/04/2563 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
17/04/2563 ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/03/2563 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
21/02/2563 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
21/02/2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
27/01/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สรวย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
06/01/2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
13/11/2562 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2562 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views