• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
05/10/2561 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
07/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
07/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
07/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลแม่สรวย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2651
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
05/06/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
29/05/2562 โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำโรงสูบน้ำประปาเทศบาลตำบล แม่สรวย กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
23/05/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปหอสูบน้ำประปาเทศบาลฯ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
17/05/2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
08/05/2562 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
18/04/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร(ร่องน้ำนา) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/04/2562 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
01/04/2562 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร บริเวณถนนเทศบาล ๖(๔) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views