• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประกาศทั่วไป จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
15/05/2563 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
20/04/2563 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
20/04/2563 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
17/04/2563 ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/03/2563 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
21/02/2563 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
21/02/2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
27/01/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สรวย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
06/01/2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
13/11/2562 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
05/11/2562 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
24/10/2562 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
24/10/2562 ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
22/10/2562 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
08/10/2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
30/09/2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
26/09/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
26/09/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
16/09/2562 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
16/09/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views