• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
23/11/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
19/10/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
19/10/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
24/09/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
25/08/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
22/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/07/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/07/2563 ประกาศฯ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสการดำเนินงานของ ทต.แม่สรวย (ITA) 2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
08/07/2563 รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
17/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
22/06/2563 รายงานผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
22/06/2563 รายงานผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2563
 • นิราตรี ปิงเมือง
 • 4 views
18/05/2563 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563(เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
13/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
16/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views