นายอาคม จันต๊ะมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

นายอุทัย ไชยขันธ์่
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย

นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย


Services
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558    ( 6 มี.ค. 2558 )  
งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2558    ( 5 ก.พ. 2558 )  
งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2557    ( 7 ม.ค. 2558 )  
หัวข้อข่าวปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)ประชาสัมพันธ์    ( 7 ม.ค. 2558 )  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557    ( 23 ธ.ค. 2557 )  
แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558    ( 16 ธ.ค. 2557 )  
งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557    ( 4 ธ.ค. 2557 )  
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ ผลการคัดเลือกตลาดกลาง เป็นผู้จัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – auction) ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(สุกร) ขนาดกำลังการผลิต 30 ตัวต่อวัน ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย    ( 24 พ.ย. 2557 )  
ผลการสอบราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงดัดแปลงรถกระบะบรรทุก เป็นรถกระบะบรรทุกติดเครน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า    ( 18 พ.ย. 2557 )  
งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2557    ( 5 พ.ย. 2557 )  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558    ( 14 ต.ค. 2557 )  
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2557    ( 10 ต.ค. 2557 )  
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558    ( 7 ต.ค. 2557 )  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1    ( 6 ต.ค. 2557 )  
งบการเงินเดือนกันยายน 2557    ( 3 ต.ค. 2557 )  
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557    ( 3 ต.ค. 2557 )  
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558    ( 15 ก.ย. 2557 )  
รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำเดือนสิงหาคม 2557    ( 2 ก.ย. 2557 )  
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557    ( 4 ส.ค. 2557 )  
ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข    ( 4 ส.ค. 2557 )  

 

 

 


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดแบบเปิด ถนนเทศบาล 6 ทางไปป่าช้าห้วยไซ หมู่ที่ 12 โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2(2) หมู่ที่ 5 โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6(ทางไปป่าช้าห้วยไซ)   
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายชุมชน (Free Internet Wifi) เทศบาลตำบลแม่สรวย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำสรวย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์   
ประกาศเมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ   
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จำนวน 2 จุด   
ประกาศเมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2557
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(สุกร) ขนาดกำลังการผลิต ๓๐ ตัวต่อวัน ถนนเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2557
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(สุกร)   
ประกาศเมื่อวันที่ : 4 ธ.ค. 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงดัดแปลงรถกระบะบรรทุก เป็นรถกระบะบรรทุกติดเครน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   
ประกาศเมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่สรวย สังกัดเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกรองและเปลี่ยนวัสดุกรองประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2557
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหล่ายสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร)   
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการถมดินถมบริเวณก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สรวย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล 6 ริมน้ำสรวย โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้านนางเป็ง เรือนศรี ไปจนถึงสุดเขตทางสาธารณะ)   
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2557
อบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 บริเวณ หน้าที่ทำการอำเภอแม่สรวย ถึงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองหนองบัว   
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๓ ห้อง โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่เล่นในร่มสำหรับเด็กปฐมวัย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ   
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 ธ.ค. 2556

 

 

 


รับโล่ และเกียรติบัตร งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย "การพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่วิถีการจัดการตนเองและความแข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยังยืน"
( 28 ส.ค. 2556 )


   
ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย
( 30 พ.ค. 2556 )


   
งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปี 2556
( 30 พ.ค. 2556 )


   
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการปลูกผักสวนครัว
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการประชุมผู้ปกครอง
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการเคลือบฟัน
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการเข้าค่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
( 3 ม.ค. 2556 )


   
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
( 3 ม.ค. 2556 )


   

 


      New Question ตั้งคำถามใหม่
หัวข้อ อ่าน ตอบ เมื่อวันที่
474 11 13/06/13 02:27:31
1238 269 12/01/13 10:59:34
616 6 10/01/13 08:58:07
1598 271 08/11/12 08:22:02
742 6 06/11/12 08:34:28
763 6 11/10/12 03:32:40
737 12 11/10/12 03:31:58